Hot News :
สำนักปลัด

นาวสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด


พนักงานเทศบาล

นางสาวสุภาวรรณ ภิมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นงเยาว์ โชคเลิศ

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางรัศมี กุหลาบ

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสกุณา หวังรวมกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสายฝน สายสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นางสาวชลฤทัย ผ่านทอง

นิติกร

นายอาคิน คำวัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกอัมรินทร์ แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวีรพงษ์ สุกใส

เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวชนนิกานต์ ครองบุญ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

<>

นางสาวธนพรรณ เหรัญกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปัญจลักษณ์ ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายเศวตโติ กันยามา

พนักงานขับรถ

นางสาววรรณิสา พั่วพันธ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเทียนศักดิ์ ดกงาม

พนักงานขับรถขยะคันที่2

<>

นายอิฐอารัญ กัญญจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวินัย แสงทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพล พลมณี

พนักงานขับรถขยะ(คันที่2)

นายวิทยา วรรณสาย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัชชัย สมแพง

ช่วยงานป้องกัน(จ้างเหมาบริการ)

นายกิตติชัย ชัยมงคล

ช่วยงานป้องกัน ฯ(จ้างเหมาบริการ)

นายสันติสุข อักษรพิมพ์

ช่วยงานป้องกันฯ(จ้างเหมาบริการ)

นายศิริศักดิ์ ประทุมพันธ์

พนักงานขับรถดับเพลิง(ทั่วไป)

นายจินดา แสงเย็น

ช่วยงานป้องกัน(จ้างเหมาบริการ)

นายบุญล้อมสุวรรณา

พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ