Hot News :

30/8/2566......นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฏหมาย ประจำปี 2566

วันอังคาร, 05 กันยายน 2566 15:12
โครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฎหมาย สำนักปลัด (งานนิติการ) เทศบาลตำบลบุ่งไหม เทศบาลตำบลบุ่งไหมได้จัด โครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฎหมาย เพื่ออบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวแก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สภาสมาชิกเทศบาลตำบลบุ่งไหม พนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบล บุ่งไหมได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการ กฎหมายใกล้ตัว ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทางราชการ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่ประชาชนควรรับทราบ ตลอดจนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการงานร้องเรียนร้องทุกข์ การนิเทศงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลบุงไหม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุ่งไหม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ และท่านปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม กล่าวรายงานโครงการ โดยโครงการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัด งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ช่วยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญญานุช ทิพราช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และงานอำนวยการยุติธรรม และนายเด็ด เทียรอุดม ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนงานกฎหมาย ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายใกล้ตัว ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทางราชการ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่ประชาชนควรรับทราบ ตลอดจนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการงานร้องเรียนร้องทุกข์ การติดต่อประสานงาน และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ร้องทุกข์/ร้องเรียนเทศบาลตำบลบุงไหม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุ่งไหม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ