ข่าวกิจกรรม

ประกาศใช้แผนใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) แก้ไข ครั้งที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
16/8/2562...เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดย นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนด้านกฎหมายและวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดีขึ้นเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่น (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร) ให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลดปัญหาจราจร 5. เพื่อฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร ประชาชนได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน เสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม รูปภาพ 234 ภาพ
13/8/2562...จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และ ว่าที่ร้อยตรีพีรนิจ หวังรวมกลาง รองปลัดเทศบาล /นางสาวสุวรรณี บุรีพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ มอบ ค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในลักษณะครอบครัวคอยดูแลผู้ป่วยติดเตียง
12/8/2562...คณะผู้บริหาร/ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ดูการขุดลอก คลอง หมู่ที่ 3 บ้านกุดระงุม /ดำเนินการโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสทธิภาพการระบายน้ำและเพื่อปรับปรุงแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลโดยมีชาวบ้านช่วยกันขุดลอกและได้รับการสนับสนุนรถแมคโครจากบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10
12/8/2562...“เทศบาลตำบลบุ่งไหม เข้าร่วมงานวันแม่12สิงหา” ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
13/8/2562...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม..เรื่อง..เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1พ.ศ.2562

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ