โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน

26-27/8/2563.....นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน../..พัฒนาศักยภาพของสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และเพื่อ เป็นการเพิ่มทักษะและการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะเข้าระงับเหตุ สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การฟื้นฟูบูรณะ หลังจากภัยพิบัติผ่านไปแล้ว อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาส านึกรักความปลอดภัย สามารถร่วมมือกัน ป้องกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมี ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ