Hot News :

ข่าวกิจกรรม

17/7/2562...ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี.... เรื่อง...ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา...งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2562 /... (....วัดหายโศก หมู่ที่8 บ้านท่ากกเสียว.... ตำบลบุ่งไหม อำเอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...ได้รับ รางวัล ที่1 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก ประจำปี 2562...)
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria0a408f2b62
15/7/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา แก่วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม/.... ......ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา.... ..........วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับ วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ... - ...... วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ 1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่ 1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด 2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ 3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้...
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriac4e0efa5ec
9/7/2562...ปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประชุมชี้แจงมาตรฐานและกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ภายในตำบลบุ่งไหม
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria022267ee92
10/7/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมน}ตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับ ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriaf570f8da77
2/7/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม กล่าวต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ที่เดินทางมาส่ง นางรสสุคนธ์ ปิดพูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กองคลัง โอนย้ายมาอยู่ที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ในตำแหน่งเดิม อย่างเป็นกันเอง...
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriaa594b714c2
4/7/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม(โครงการต่อเนื่อง) ของโรงเรียนบ้านกุดระงุม สพป.เขต4 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม ระหว่าง วันที่ 4-5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ.วัดบ้านกุดระงุม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria83b97f416e
26/6/2562...นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพพิทักษ์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุ่งไหม /รพสต.วังกางฮุง/ประชาชนในพื้นที่/ครู และนักเรียน โรงเรียนเทพพิทักษ์ ให้การต้อนร้บ พาชมสวนทุเรียน หมู่ที่4 บ้านทุ่งนาคำ
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria2c07b61116
27/6/2562...ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2562.. เพื่อทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และเรื่องอื่นๆ
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria83be4f6e2a
เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ