Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

18/9/2563...รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด..กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึง พิษภัยของยาเสพติดที่จะมีต่อประเทศชาติ และบังเกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยตระหนักว่าการที่จะเอาชนะยาเสพติดได้มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองคาพยพในสังคมจะร่วมกันผนึกกำลังเป็นพลังของแผ่นดิน เข้าต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยใช้มาตรการป้องกันนำการปราบปราม ด้วยการดูแล และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรมให้แก่สถาบันทางสังคมต่างๆ โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างมาตรการการป้องกันและความมั่นคงให้แก่หมู่บ้าน....และตำบลของเรา..{gallery}17963{/gallery}

[ 28-09-2563 ] Hits:0

15/9/2563...ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลบุ่งไหม

15/9/2563...ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลบุ่งไหม{gallery}16963{/gallery}

[ 18-09-2563 ] Hits:8

16/9/2563...โครงการพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

โครงการพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม{gallery}15963{/gallery}

[ 18-09-2563 ] Hits:8

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ