Print this page
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 10:27

โครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำลบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำลบลบุ่งไหม ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผังโครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำลบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน