Hot News :

ข่าวกิจกรรม

25/3/2562...ขอเชิญชวน..พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบุ่งไหเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว..
29/3/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม...โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว...ภายในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี 2.คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุ่งไหม 3.ประชานชนในพื้นที่..ฯลฯ..
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria9e1c9c1a3c
11/4/2562...จุดบริการประชาชนตำบลบุ่งไหมช่วงเทศกาล...สงกรานต์...เริ่มตั้งจุดบริการ 11-17 เมษายน 2562...มี..2จุด 1.ป้อมยามบ้านกุดระงุม 2.ป้อมยามบ้านวังกางฮุง
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria223c66bc59
20/4/2562...เทศบาลตำบลบุ่งไหม รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาขยะ และเผาหญ้าในที่นา ฯลฯ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ...ตำบลบุ่งไหมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อร่วมลดมลพิษทางอากาศในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งพฤติกรรมการเผาในที่โล่งแจ้งทำให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยเฉพาะสร้างปัญหาในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าขยะ ด้วยการนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืชไปบดย่อยจัดทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้ง โดยให้จัดการรวมกองไว้ให้ทางเทศบาลฯ จัดรถบรรทุกขยะออกไปจัดเก็บและนำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ โดยได้ขยายกระบวนการเพิ่มมูลค่าขยะด้วยวิธีการนี้ให้ประชาชนสามารถทำเองได้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมขยายผลให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดั้งเดิมที่ชอบเผาขยะให้หมดไป อาทิ – พฤติกรรมการเผาเศษวัชพืชตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร – พฤติกรรมเผาวัชพืชในที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อทำประโยชน์ทางด้านการเกษตรทำไร่เลื่อนลอย – พฤติกรรมเผากิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน – พฤติกรรมเผาหญ้าสดเพื่อไล่ยุงหรือแมลง – การเผาศพแบบดั้งเดิมที่ใช้เมรุแบบเปิดและใช้ปราสาทที่มีพลุควันไฟหลายสี ซึ่งหลายพฤติกรรมเป็นการทำสืบทอดกันมาโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสภาวะอากาศ ที่ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน...
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria46ca8930aa
การแข่งขันกีฬาตำบลบุ่งไหม ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriac03bebde7f
5/5/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวปิด..การแข่งขันกีฬาตำบลบุ่งไหม ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562...และมอบรางวัลให้กับนักีฬา แต่ละรายการตามลำดับ (.วันที่5)
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria977e2f5335
6/4/2562...เทศบาลตำบลบุ่งไหม...ร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิจากแหล่งน้ำโจ๊กวารินเพื่อประกอบการทำน้ำอภิเษกในพิธีพระบรมราชาภิเษก.. ...ซึ่งพิธีพลีกรรมตักน้ำ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ตามความเชื่อที่ว่า สิ่งต่างๆ บนโลกนี้ล้วนมีเทวดา เป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาอยู่ การจะทำสิ่งใดๆ จำเป็นจะต้องขออนุญาตเทวดาที่ดูแลรักษาสิ่งนั้นๆ เช่น พิธีพลีกรรมตักน้ำ คือ การทำพิธีขออนุญาตเทวดาที่ปกป้องรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นไปทำเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก ต่อไป โดยทั้ง 76 จังหวัด จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันในวันที่ 6 เม.ย. 2562 เวลาฤกษ์ 11.52 - 12.58 น. โดยจะตักน้ำบรรจุลงในขันน้ำสาคร ...หลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำ จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษา ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัด โดยวันที่ 8 เม.ย. 2562 จะจัดพิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก โดย "อภิเษก" หมายถึงการรดน้ำ เสมือนผู้น้อยรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่หรือเป็นการยอมรับผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ ส่วน "มุรธาภิเษก" แปลว่า การรดน้ำที่พระเศียร น้ำที่รดเรียกว่า "น้ำสรงมุรธาภิเษก" หมายถึงการยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่า การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ ทรงสิทธิ์อำนาจนั้น จะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 9 เม.ย. 2562 จะบรรจุน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และวันที่ 10 เม.ย. จะอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวม 85 ใบ มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลาฤกษ์ 14.09 น. โดยบรรจุลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยในวัน โดยไม่มีพิธีทำน้ำอภิเษก ....จากนั้นวันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และช่วงเวลา 17.19 - 21.30 น. จะจัดพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อจัดทำน้ำสรงอภิเษก ประกอบด้วย น้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะทำพิธีเสกน้ำเทพมนต์ก่อน โดยพิธีเสกสวดคาถาเทพมนต์อัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ก่อนเชิญมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ...ต่อมา วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 07.30 น. จะจัดริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากวัดเทพสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอันเสร็จพิธี...
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaa95b69a87a
25/3/2562...ขอเชิญชวน..พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบุ่งไหเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว..
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ