Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม ขอประกาศยกเลิกการประมูลซื้อ โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค

Share

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม ขอประกาศยกเลิกการประมูลซื้อ โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค อันเนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติและการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการเสนอราคามีเพียงรายเดียว ซึ่งผิดหลักเกณฑ์การซื้อหรือจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิค (ฉบับที่3) คณะกรมการการประมูลจึงเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารพิจรณา ตามเอกสารที่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แนบมาด้วยนี้