Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

1/5/2560...!!! การจุดไฟเผาป่า ผู้กระทำผิดต้องรับโทษ !!!

!!! การจุดไฟเผาป่า ผู้กระทำผิดต้องรับโทษ !!!

 

สถานการณ์หมอกควันที่เกิดจากการจุดไฟเผาป่าในปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุเป็นวงกว้าง การก่อให้เกิดมลพิษดังกล่าว เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เนื่องจากการสูดดมเอามลพิษเข้าสู่ร่างกาย และปัญหาหมอกควันยังเป็นปัญหาในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งทั้งบกและอากาศ เช่น บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นปัญหาต่อการบิน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าโดยตรง ในทางปฏิบัติจึงต้องอาศัยพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามจุดไฟเผาป่า และมีบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ได้แก่


1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
3. พระราชบัญญัติอุทยานแห่ชาติ พ.ศ. 2504
4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535