Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) เทศบาลตำบลบุ่งไหม

Share

ด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558