Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

Share

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย