Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

Share

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหมครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม 2558 เห็นชอบให้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และได้กำหนดสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป มกำหนด 30 วัน