Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2557 ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์