Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Share

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหมและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 96 โครงการ งบประมาณ 26,613741 บาท

 ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน