Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม พ.ศ.2557

Share

ด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้ประชุมและมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบในระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม พ.ศ.2557 เพื่อใช้บังคับในการดำเนินงานของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้การบริหารงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบุ่งไหม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป