Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

Share

ด้วยนายกเทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อสภาเมทศบาลตำบลบุ่งไหม และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหมให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นเทศบัญญัติแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันที่ 22 กันยายน 2557 และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว