Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

เอกสารประชาสัมพันธ์

20/8/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม...เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20/08/61 ]
เรื่อง...รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหมที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม (เมื่อวันที่17 มีนาคม 2557... [ 03/01/61 ]
27/12/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม ...เรื่อง..รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม)ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 03/01/61 ]
27/12/2560...ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 03/01/61 ]
20/11/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20/11/60 ]
6/11/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 06/11/60 ]
6/11/2560...รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือน ตุลาคม) ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 06/11/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25/10/60 ]
18/10/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19/10/60 ]
16/10/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม (กองคลัง) เรื่อง..การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16/10/60 ]
6/10/2560...ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 06/10/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป เทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 25/08/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22/08/60 ]
21/8/2560...ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดย คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 21/08/60 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา [ 07/08/60 ]
13/7/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 [ 13/07/60 ]
13/7/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 [ 13/07/60 ]
13/7/2560... เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.)2561-2564 ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 13/07/60 ]
24/5/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม..เรื่อง..ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่7)พ.ศ.2560 [ 06/06/60 ]
18/5/2560...ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 22/05/60 ]
1/5/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง..(คนงานทั่วไป) [ 03/05/60 ]
10/4/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 10/04/60 ]
4/4/2560...ระเบียบวาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 04/04/60 ]
18/1/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหมเรื่อง...รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี พ.ศ.2559 [ 18/01/60 ]
23/12/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม...เรื่อง...การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ในงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 26/12/59 ]
30/11/2559...ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหมเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 07/12/59 ]
31/10/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหมเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบุ่งไหม ประจำปี พ.ศ.2559 [ 07/12/59 ]
17/11/2559...ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 06/12/59 ]
17/11/2559...ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 06/12/59 ]
26/10/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม. เรื่อง. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงยอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26/10/59 ]
26/10/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ [ 26/10/59 ]
26/10/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26/10/59 ]
.22/9/2559....ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม............. [ 22/09/59 ]
14/7/2559... กองคลังเทศบาลตำบลบุ่งไหม รายงานงบทดลอง และ งบรับ -จ่ายเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 14/07/59 ]
28.6.59...ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 29/06/59 ]
28/6/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 29/06/59 ]
28/6/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 29/06/59 ]
22/6/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 22/06/59 ]
22/6/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561 ) [ 22/06/59 ]
30/5/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม....เรื่อง. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับร่าง 6)พ.ศ.2559 [ 30/05/59 ]
15/1/2559... ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 15/01/59 ]
15/1/2559... ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 15/01/59 ]
4/12/2558...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาขาว หมู่9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่8 [ 04/12/58 ]
19/11/2558...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 19/11/58 ]
30/10/2558...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งไหม จำนวน 9 ฉบับ [ 30/10/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) เทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 08/06/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 08/06/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า) [ 04/06/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง เชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 01/06/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 01/06/58 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม ปี พ.ศ.2558 [ 01/05/58 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 26/12/57 ]
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 30/11/57 ]
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2557 ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/11/57 ]
เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 20/11/57 ]
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม พ.ศ.2557 [ 06/11/57 ]
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560) เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 01/10/57 ]
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 24/12/56 ]
เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 19/09/57 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/06/57 ]
เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 [ 03/06/57 ]