Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

แบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558

Share

     ขอรับรองว่า อปท. ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ทุกประการ