Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

คู่มือประชาชน

แบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15/09/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 15/09/58 ]