Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางสาวสุวรรณี  บุรีพันธ์
 
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
     
พนักงานเทศบาล
 
นางสกุณา หวังรวมกลาง
จ่าสิบเอกอัมรินทร์  แสงสว่าง
นางสาวนงเยาว์  โชคเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชน
     
 
นางสาวรัศมี  กุหลาบ
นางสาวบรรพชา  ภิมา
นางสาวสายฝน  สายสุวรรณ
นักจัดการทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุข
     
   
นายวีรพงษ์  สุกใส
 นายอาคิน  คำวัน  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     
     
พนักงานจ้าง
 
 
-
นายพัฒน์พงษ์ นรภาร
นางสาววรรณิสา พั่วพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
     
นายอนันต์ วงศ์อาจ
นายสรศักดิ์ สระแก้ว
นายเทียนศักดิ์ ดกงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
     
 
นายวิทยา วรรณสาย
นายประสาน กันยามา
นาย
พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พนักงานจ้างทั่วไป
     
     
พนักงานกู้ชีพ 1669
     
นายสุดสาคร คำแผ่น
นายวสันต์ จันทำ
นายพิชิตชัย อ่างแก้ว
หัวหน้าศุนย์กู้ชีพ 1669
พนักงานกู้ชีพ 1669
พนักงานกู้ชีพ 1669
     
 
นายคำสิงห์ เคนประจง
นายทวีศักดิ์ ฝอยทอง
นายเอกลักษณ์  ศรีกระแจะ 
พนักงานกู้ชีพ 1669
พนักงานกู้ชีพ 1669
พนักงานกู้ชีพ 1669
     
     

          นายธาดา  ขันวงค์                                    

          พนักงานกู้ชีพ 1669                                        นางบัวไข  หงษ์มณี

                                                                                   แม่บ้าน