Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวณปภา  หมั่นจิตต์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
 
นางเครือวัลย์ ประทุมแย้ม
นายศิรกฤช  ศรีสว่าง
นางสาวมณีวรรณ  พรมด้าว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางสาวสุนันทา คำริกาบุตร
นางสาวยุภาวดี เนานาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
 
 
 
 
นางวิไล สุทธิอาคาร
 
-ว่าง-
 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
พนักงานจ้างทั่วไป