Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

ราคากลาง

     ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 142,140.-บาท ราคาต่อหน่วย 20 บาท ต่อวัน/ต่อคน ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 142,140.-บาท ราคาต่อหน่วย 20 บาท ต่อวัน/ต่อคน

      ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านคำกลาง (จากบ้านนางศรีนวล-นายหอมหวน ทองขาว) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 125,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 136,800.-บาท

    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านสวนสวรรค์ (เส้นบ้านสวนสวรรค์ไปบ้านกุดระงุม) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 108,100.-บาท

     ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านคำกลางใหม่ (ซอยพรรณพุ่มต่อจาก คสล.เดิม) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 108,500.-บาท

    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านกุดระงุม (ข้างวัดทางทิศใต้บ้านนายแวว-วัด หมู่ที่ 11) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 109,100.-บาท

 

    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 (ช่วงบ้านนนายสมศรี กุลทะโสม สุดซอย) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 168,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 168,000.-บาท

       ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา (ซอยกระจกสุดซอย) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 100,000.-บาท

   ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายยงค์ สมแพง-ทุ่งบ้านนางสมร) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 25,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 27,600.-บาท

     ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายวิมล พรมแคน-ทุ่งนานางทองจันทร์ หงษ์มณี) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 109,400.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 เป็นเงิน 109,400.-บาท

      ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 (จากแยกบ้านแม่ประไพ-ซอยบ้านจัดสรร) ตำบลบุ่งใหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท ราคากลางคำณวน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 100,000.-บาท

 
 
Powered by Phoca Download