Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 17(4) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนสามปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)เทศบาลตำบลบุ่งไหม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

 
 
Powered by Phoca Download