Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหมและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 96 โครงการ งบประมาณ 26,613741 บาท

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download