Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

      ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      เทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั่งที่ 2 )  เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 2,200,000 บาท เทศบาลตำบลบุ่งไหม

        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม ขอประกาศยกเลิกการประมูลซื้อ โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค อันเนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติและการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันการเสนอราคามีเพียงรายเดียว ซึ่งผิดหลักเกณฑ์การซื้อหรือจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิค (ฉบับที่3) คณะกรมการการประมูลจึงเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารพิจรณา ตามเอกสารที่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แนบมาด้วยนี้

    ประกาศ  เทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบุ่งไหมกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม เป็นเงิน 2,405,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bungmai.go.th

     ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาขาว หมู่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ 8 ราคากลาง 652,800 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ห้องกองคลัง เทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2558 - วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในเวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301-005 ในวันและเวลาราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ถนนถายในหมู่บ้านสายที่ 3 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 71,800 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหมและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gproucurement.go.thและ www.bungmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ถนนภายในหมู่บ้านสายที่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหมและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gproucurement.go.thและ www.bungmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 9 ซอยบ้านยายดมถึงบ้านนายบุญนำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 77,400 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหมและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gproucurement.go.thและ www.bungmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 5 จากบ้านสวนสวรรค์ถึงบ้านกุดระงุม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหมและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gproucurement.go.thและ www.bungmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download