Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลาง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุ่งใหม [ 25/10/60 ]
8/2/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...การเปิดเผยราคากลางและการคำนวซราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบุ่งไหม [ 08/02/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านคำกลาง (จากบ้านนางศรีนวล-นายหอมหวน ทองขาว) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านสวนสวรรค์ (เส้นบ้านสวนสวรรค์ไปบ้านกุดระงุม) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านคำกลางใหม่ (ซอยพรรณพุ่มต่อจาก คสล.เดิม) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านกุดระงุม (ข้างวัดทางทิศใต้บ้านนายแวว-วัด หมู่ที่ 11) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 (ช่วงบ้านนนายสมศรี กุลทะโสม สุดซอย) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา (ซอยกระจกสุดซอย) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายยงค์ สมแพง-ทุ่งบ้านนางสมร) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายวิมล พรมแคน-ทุ่งนานางทองจันทร์ หงษ์มณี) [ 27/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 (จากแยกบ้านแม่ประไพ-ซอยบ้านจัดสรร) [ 27/09/60 ]
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกางฮุง หมู่ที่ 1 (ช่วงซอยบ้านนายเรืองเดช-ศาลากลางบ้าน) [ 27/09/60 ]
16/6/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม...เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ [ 20/06/60 ]
13/9/2559..ประกาศ เทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง สอบราคา จ้างจ้างก่อสร้างหลังคาหคุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม ขนาดกว้าง 8.00เมตร ยาว 25.00เมตร [ 15/06/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกางฮุง [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 [ 30/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกางฮุง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายยุทธสันต์ ถึงบ้านนายอุทัย ชอบสะอาด [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอุ๋มถึงบ้านนายสำรอง กุลทะโสม [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ 2 จากถนนวารินฯ-พิบูลฯ ถึงศาลากลางบ้าน ม.12(ขยายผิวจราจร) [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางจริยา หมูนคำ ถึงบ้านนางออน กุนาพืช [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ทางเข้าน้ำซับรีสอร์ทไปบ้านนายผจญ แนนดี [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ซอยหมูกระจก [ 01/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 01/09/58 ]