Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

สภาพทั่วไป

Share

1. สภาพทั่วไป

     จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539


1.1 ที่ตั้ง

      หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งไหม   อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     - ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร
     - ระยะห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 15 กิโลเมตร
     - ระห่างจากตัวอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 9 กิโลเมตร
     *ทิศเหนือ จดแม่น้ำมูล
     *ทิศใต้ จดเขตพื้นที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 22 และพื้นที่เทศบาลตำบลคำขวาง
     *ทิศตะวันออก จดพื้นที่องค์กาเทศบาลตำบลท่าช้าง กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
     *ทิศตะวันตก จดเขตพื้นที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 22 และพื้นที่เทศบาลตำบลแสนสุข เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และเทศบาล           เมืองวารินชำราบ


1.3. พื้นที่

      ประมาณ 39.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,066 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ( ข้อมูล จาก ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 10 ง หน้าที่ 40 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2541 )


1.4. ภูมิประเทศ

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทราย ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล


1.5. ทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม

     มีห้วย หนอง บุ่ง อย่างมากมาย


1.6. จำนวนหมู่บ้าน

     มี 12 หมู่ และพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน

   
จำนวนพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตารางกิโลเมตร(ตร.กม.)
ไร่
งาน
ตารางวา
1
บ้านวังกางฮุง
1.51
946
2
11
2
บ้านยาง
16.02
10,015
2
29
3
บ้านกุดระงุม
1.83
1,148
2
36
4
บ้านทุ่งนาคำ
2.61
1,636
2
67
5
บ้านสวนสวรรค์
1.25
783
0
88
6
บ้านคำกลางใหม่
1.31
820
3
30
7
บ้านคำกลาง
1.3
814
1
93
8
บ้านท่ากกเสียว
1.89
1,181
3
48
9
บ้านกุดปลาขาว
1.84
1,150
1
78
10
บ้านราชธานีอโศก
2.3
1,438
3
97
11
บ้านกุดระงุม
2.11
1,322
2
18
12
บ้านทุ่งพัฒนา
2.88
1,804
2
15


1.7. ท้องถิ่นอื่นในตำบล

     จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองวารินชำราบ (มีชุมชนกุดปลาขาวบางส่วนในเขตบ้านกุดปลาขาว)


1.8 ประชากร

     ข้อมูลฝ่ายทะเบียน อำเภอวารินชำราบ

 
ประชากร
รวมทั้งสิ้น
ปี พ.ศ.
ชาย
หญิง
รวม(คน)
จำนวนครัวเรือน
ปี  2554
4,176  คน
4,158  คน
8,334  คน
2,486  ครัวเรือน
ปี 2555
4,185  คน
4,179  คน
8,364  คน
2,549 ครัวเรือน
ปี 2556
4,236  คน
4,230  คน
8,466  คน
2,602 ครัวเรือน
ปี 2557
4,236  คน
4,261  คน
8,497  คน
2,682 ครัวเรือน


จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ปี 2557 จากกองทะเบียนอำเภอวารินชำราบ

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
(ครัวเรือน)
(คน)
(คน)
(คน)
1
บ้านวังกางฮุง
210
407
394
801
2
บ้านยาง
234
382
393
775
3
บ้านกุดระงุม
195
459
408
867
4
บ้านทุ่งนาคำ
577
642
705
1,347
5
บ้านสวนสวรรค์
137
218
204
422
6
บ้านคำกลางใหม่
305
460
471
931
7
บ้านคำกลาง
172
333
327
660
8
บ้านท่ากกเสียว
144
195
193
388
9
บ้านกุดปลาขาว
111
178
162
340
10
บ้านราชธานีอโศก
158
191
213
404
11
บ้านกุดระงุม
161
289
295
584
12
บ้านทุ่งพัฒนา
278
482
496
978
  รวม
2,682
4,236
4,261
8,497


2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

ลำดับ รายการ
ปี 2556
ปี 2557
หมายเหตุ
1
ถนน 12  หมู่บ้าน 12  หมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางผ่านทั้ง 12 หมู่บ้าน
- ถนนคอนกรีต ยาว 18.046 กม.
- ถนนลาดยาง ยาว 1.50 กม.
- ถนนลูกรัง ยาว 8.957 กม.
- ถนนดิน ยาว 20.00 กม.
2
ประปา 12  หมู่บ้าน 12  หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านละ 1 แห่ง
3
ไฟฟ้า 12  หมู่บ้าน 12  หมู่บ้าน  
4
แหล่งน้ำ 12 หมู่บ้าน 12  หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีลำห้วยและแหล่งเก็บน้ำทุกหมู่บ้าน แยกได้ดังนี้
ลำน้ำมูล 1 สาย ลำห้วย 3 แห่ง  
กุด 5 แห่ง บุ่ง 2 แห่ง ฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 131  แห่ง อ่างเก็บน้ำ1แห่ง สระน้ำ 15 แห่ง บ่อบาดาล 397 แห่ง ประปา 16 แห่ง 


การโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
     - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 5 แห่ง ( GSM , DTAC , ORRGNE , กศท.)
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง
     - อินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง
     - อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/โรงเรียน 4 แห่ง


3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     - ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ 1 แห่ง คือ ป่าหนองบัว มีพื้นที่ 937.5 ไร่
     - ป่าไม้ชุมชนเกือบทุกหมู่บ้าน
     - ทรัพยากรสัตว์น้ำนานาชนิดในแม่น้ำมูล
     - ทรายแม่น้ำมูล

ลำดับที่
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
เขตพื้นที่
1
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(เชิงอนุรักษ์)บ้านราชธานีอโศก
หมู่ที่ 10 บ้านราชธานีอโศก


โครงสร้างเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

     จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมกันต่อปี
          ต่ำกว่า 10,000 บาท มี 45 ครัวเรือน
          10,000 - 19,999 บาท มี 111 ครัวเรือน
          20,000 - 29,999 บาท มี 616 ครัวเรือน
          30,000 - 49,999 บาท มี 265 ครัวเรือน
          51,000 - 99,999 บาท มี 70 ครัวเรือน
          100,000 - 499,999 บาท มี 171 ครัวเรือน
          ตั้งแต่ 510,000 บาทขึ้นไป มี 40 ครัวเรือน
          ไม่ทราบรายได้ มี 16 ครัวเรือน

จำนวนที่มีรายจ่ายต่อปี

     ต่ำกว่า 2,000 บาท มี - ครัวเรือน
          2,000 - 3,999 บาท มี 259 ครัวเรือน
          4,000 – 5,999 บาท มี 405 ครัวเรือน
          6,000 - 7,999 บาท มี 573 ครัวเรือน
          8,000 - 9,999 บาท มี 42 ครัวเรือน
          ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มี 49 ครัวเรือน
          ไม่ทราบรายจ่าย มี 6 ครัวเรือน
**ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 57 *จำนวนครัวเรือนรายได้ และรายจ่าย ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนี้ สรุปจาก จปฐ. 57


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม ณ มีนาคม 2557

ประเภทหน่วยธุรกิจ
ปี 2556
ปี 2557
โรงงานอุตสาหกรรม
1
1
ธนาคาร
-
-
โรงแรม/รีสอร์ท
5
8
ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ
-
-
ปั้มน้ำมันหลอด
6
6
ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด
-
-
ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
82
82
โรงสีข้าว
14
17
ร้านจำหน่ายอาหาร
14
24
ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง
2
2
เลี้ยงปลาในกระชัง
9
9
ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
5
5
ร้านเสริมสวย
2
2
ร้านตัดผมชาย
2
2
รวม
128
145


5.ด้านสังคม

5.1 การศึกษา

     - โรงเรียนอนุบาล 3 แห่ง (เอกชน 1 แห่ง)
     - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
     - โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
     - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 11 แห่ง
     - ศูนย์การศึกษาชุมชนบุ่งไหม 1 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เอกชน) 1 แห่ง

การศึกษา ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลบุ่งไหม

ชื่อสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน(คน)
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู(คน)
หมายเหตุ
อนุบาล
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บุ่งไหม(เตรียมอนุบาล)
29
31
60
-
-
-
-
60
2
3
*แต่ละ
ชั้นเรียน
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
146
136
282
323
317
  -   -
936
3
46
โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
13
10
23
60
41
    -
101
1
20
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
15
19
34
56
42
  -   -
132
1
20
โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว  
-
 
-
 
-
89
72
  -   -
161
3
29


ด้านสาธารณสุข

ลำดับที่
ชื่อองค์กร
จำนวนบุคลากร
หมายเหตุ
ปี 56
ปี 57
1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง
8
10
1 แห่ง
2
สถานพยาบาลเอกชน
-
-
1  แห่ง
3
ผู้สูงอายุ
774
771
รวมทั้งตำบล
4
ผู้พิการ
180
184
รวมทั้งตำบล
5
ผู้ป่วยเอดส์
11
13
รวมทั้งตำบล
6
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  
-
-
100%
รวม
     


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - สถานีตำรวจ ไม่มี
     - สถานีดับเพลิง ไม่มี
     - ป้อมยามสายตรวจประจำตำบล มี 2 แห่ง
     - โทรศัพท์สาธารณะ มี 11 หมู่บ้าน
     - โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน มี 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 10
     - วิทยุสื่อสารทางราชการ มี 9 หมู่บ้าน - โทรศัพท์สถานที่ราชการ มี 5 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     - วัด / สำนักสงฆ์ (ศาสนาพุทธ) 8 แห่ง
     - โบสถ์ 2 แห่ง
     - สถานธรรม 1 แห่ง


ด้านการเมืองการบริหาร เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
1 บ้านวังกางฮุง นายภักดี  สายบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านยาง นายสมหมาย  หงษ์มณี ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านกุดระงุม นายวิจิตร  การรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านทุ่งนาคำ นายหนูพัด  ชะนารี ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านสวนสวรรค์ นายสมจิตร  คำเหลา ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านคำกลางใหม่ นายวิชัย  คำแผ่น ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านคำกลาง นายนุกูล  คูณทา ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านท่ากกเสียว นายศรีศักดิ์  บุญค้อม ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านกุดปลาขาว นายสมบูรณ์  สิงห์สิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านราชธานีอโศก นางสาวขวัญ  หินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านกุดระงุม ร้อยตรีบุญเรือง  เครื่องพาที ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านทุ่งพัฒนา นายวัฒนา  เหลาพรม กำนันตำบลบุ่งไหม


จำนวนบุคลากร

บุคลากร
ปี 2556
ปี 2557
ปลัดเทศบาลตำบล
1 คน
1 คน
รองปลัดเทศบาลตำบล
1 คน
1  คน
สำนักงานปลัด  
18  คน
18  คน
กองคลัง  
9  คน
9  คน
กองช่าง  
7  คน
7  คน
กองการศึกษา ฯ  
6  คน
6  คน


ระดับการศึกษาของบุคลากร (คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงานจ้าง)

การศึกษา
ปี 2556
ปี 2557
ระดับประถมศึกษา
4
4
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
18
18
ระดับปริญญาตรี
21
21
สูงกว่าระดับปริญญาตรี
7
7


โครงสร้างพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

ส่วนราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง
รวม
ครอง
ว่าง
ครอง
ว่าง
ครอง
ว่าง
ครอง
ว่าง
สำนักงานปลัด
10
1
1
10
0
19
1
กองคลัง
4
0
0
0
5
0
9
0
กองช่าง
4
0
1
0
2
0
6
0
กองการศึกษาฯ
3
0
0
0
4
0
7
0
รวม
23
1
2
0
21
0
41
1


พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างแยกตามส่วนราชการ


ระดับการศึกษาของบุคลากร (คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงานจ้าง)


โครงสร้างพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม


รายได้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม ( ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 )


เครื่องมืออุปกรณ์

     เทศบาลตำบลบุ่งไหม มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการดำเนินการ การบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งไหม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการของประชาชน ดังมีรายละเอียดนี้

ประเภทของพัสดุ
มี (จำนวน)
สภาพ
เหมาะสม
เพียงพอ
อาคารสำนักงาน
2
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
รถยนต์/ยานพาหนะ
2
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
รถจักรยานยนต์
2
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก
11-มิ.ย.
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
โต๊ะ/เก้าอี้
20 / 200
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องพิมพ์ดีด
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
ตู้เก็บเอกสาร
13
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
โทรศัพท์
6
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
โทรสาร
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องถ่ายเอกสาร
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
วิทยุสื่อสาร
10
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
กล้องดิจิตอล/กล้องวีดีโอ
4+1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องปรับอากาศ 
22
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
กบไฟฟ้า
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
มอเตอร์หินเจียร
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องลอกบัว
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
สว่านเจาะไม้ , เหล็ก
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
กล้องระดับอัตโนมัติ
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เทปวัดระยะ
2
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องโรเนียว
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องพ่นหมอกควัน
2
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เต็นท์
4
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
พัดลม
18
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
เครื่องโปรเจคเตอร์
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ
ตู้เชื่อม
1
ใช้งานได้ดี
เหมาะสม
เพียงพอ


มวลชนจัดตั้งขึ้น

     - ลูกเสือชาวบ้าน 5 รุ่น จำนวน 190 คน
     - ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
     - อปพร. 2 รุ่น จำนวน 110 คน